fbpx
Skip links

Friskvårdsbidrag

Massage ingår i det som är avdragsgill och skattefri friskvård enligt Skatteverkets regler. En förutsättning är att behandlingen erbjuds alla anställda och att massagen sker på arbetsplatsen. 

Reglerna i korthet för friskvårdsbidrag

 • Arbetsgivaren bestämmer om personalen ska erbjudas ett friskvårdsbidrag.
 • Hur friskvårdsbidraget får användas bestämmer arbetsgivaren utifrån den praxis och lagstiftning som finns. Alla i personalen ska erbjudas samma villkor.
 • Du får använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.
 • Du får inte använda friskvårdsbidraget för att hyra eller köpa utrustning.
 • Du får inte använda friskvårdsbidraget för medlemsavgifter, teorikurser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård.
 • Friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde. Du kan få maximalt 5 000 kronor per år.
 • För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Hur stort friskvårdsbidrag kan en arbetsgivare erbjuda?

Din arbetsgivare kan erbjuda dig ett friskvårdsbidrag, ett angivet belopp som du utifrån eget val kan använda till motions- och friskvårdsaktiviteter. Det är arbetsgivaren som bestämmer om ni erbjuds ett friskvårdsbidrag och bidragets storlek. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt måste alla i personalen få samma belopp och samma villkor.

Friskvårdsbidraget måste också vara av mindre värde. Det innebär maximalt 5 000 kronor per år. Betalar arbetsgivaren ut mer än 5 000 kronor får du betala skatt på hela friskvårdsbidraget.

Om du använder friskvårdsbidraget till en aktivitet som inte innehåller inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten inte kosta mer än 1 000 kronor per tillfälle. Kostnaden för aktiviteten är då inte av mindre värde. Ersätter arbetsgivaren dig för en sådan aktivitet är det en skattepliktig förmån.

För aktiviteter som har inslag av motion kan kostnaden överstiga 1 000 kronor per tillfälle och fortfarande vara av mindre värde. Du kan till exempel använda friskvårdsbidraget för att betala startavgiften i ett motionslopp även om startavgiften är mer än 1 000 kronor.

Arbetsgivaren betalar ut friskvårdsbidraget till dig i efterhand mot ett kvitto, och du ska ha betalat för aktiviteten under inkomståret. På grund av lönerutiner finns undantag kring årsskiftet.

Vilka aktiviteter omfattas av friskvårdsbidraget?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Arbetsgivarens ansvar, rättigheter och skyldigheter
Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om hen vill erbjuda sina anställda personalvårdsförmåner i form av motion eller annan friskvård, och om det ska ske genom naturaförmån eller genom friskvårdsbidrag. Det är också upp till arbetsgivaren att bestämma vilka aktiviteter, inom ramarna för lagstiftning och praxis, som hen vill godkänna. En anställd kan aldrig kräva att arbetsgivaren ska godkänna en viss aktivitet.

Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda och att aktivitetens friskvårdsinslag tydligt framgår av underlaget.

Vilka aktiviteter omfattas av friskvårdsbidraget?
Både motion och annan friskvård kan omfattas av skattefriheten. Gemensamt för båda är att förmånerna ska vara av mindre värde och av enklare slag.

Kostnader för aktiviteter som innehåller inslag av motion kan skattefritt ersättas genom friskvårdsbidrag. Även olika typer av kurser kan ersättas genom friskvårdsbidraget om de innehåller inslag av motion.

Utöver aktiviteter med motionsinslag omfattar skattefriheten även viss annan friskvård som inte innebär motion. Det kan vara olika typer av behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet (till exempel massage, akupunktur och örtbad) men även tekniker och terapi som avser kroppshållning och rörelsemönster (till exempel balansträning). Skattefriheten omfattar också behandlingar som är bra för viktnedgång eller rökavvänjning samt profylaxkurs för blivande föräldrar.

Information om vad som gäller för appar och webbtjänster finns under rubriken Vad gäller för appar och webbtjänster.

När kan friskvårdsbidrag inte betalas ut?

Det är bara kostnaden för själva aktiviteten som är skattefri, till exempel gymkort, startavgifter, kursavgifter, banavgifter eller liftkort.

 • Du kan inte använda friskvårdsbidraget för att betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar, licenser, körkort, diplom och liknande.
 • Du kan inte använda friskvårdsbidraget för att köpa eller hyra utrustning. Däremot kan du använda friskvårdsbidraget för att bekosta aktiviteten inklusive utrustning om det ingår utrustning i själva aktiviteten, exempelvis bowling där bowlingklotet ingår. Om utrustningen däremot hyrs separat i samband med att du betalar för en aktivitet kan friskvårdsbidraget bara användas för att bekosta själva aktiviteten.
 • Behandlingar som är hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård omfattas inte av reglerna för skattefri friskvård. Med hälsovård och sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Med skönhetsvård menas behandlingar med ett i huvudsak kosmetiskt syfte.

Naturaförmån

Arbetsgivaren kan erbjuda dig som anställd motion och annan friskvård som naturaförmån eller som friskvårdsbidrag. När arbetsgivaren är den som bestämmer och betalar för aktiviteten är det en naturaförmån.

Exempel på en naturaförmån är att ni i personalen har tillgång till ett gym på arbetsplatsen eller att det finns möjlighet till massagebehandling på arbetet. Det viktiga är att alla ni som är anställda har tillgång till förmånen.

Till skillnad mot friskvårdsbidraget finns ingen fast beloppsgräns på vad som är av mindre värde vid en naturaförmån. Man måste göra en bedömning i varje enskilt fall om naturaförmånen är av enklare slag och av mindre värde.

Vad gäller vid naturaförmån utanför arbetsplatsen?

För att en aktivitet utanför arbetsplatsen ska vara en naturaförmån måste

 • arbetsgivaren erbjuda alla anställda samma förmån
 • arbetsgivaren betala hela kostnaden för förmånen.

Det är arbetsgivaren som ska bestämma vad ni erbjuds för naturaförmån.

Enklare slag och mindre värde

Till skillnad mot när arbetsgivaren erbjuder friskvårdsbidrag finns ingen exakt beloppsgräns för naturaförmåner. Om arbetsgivaren erbjuder en naturaförmån ska den vara av enklare slag och av mindre värde för att vara skattefri för dig som anställd.

Om arbetsgivaren erbjuder samtliga anställda ett gymkort på ett visst gym eller ett klippkort på en speciell simhall, är det en skattefri naturaförmån. Du som anställd har ingen möjlighet att välja ett annat gym eller en annan aktivitet.

Arbetsgivaren kan inte erbjuda aktiviteter som kräver dyrare anläggningar redskap och kringutrustning, som till exempel fallskärmshoppning, som naturaförmån. De aktiviteterna anses inte vara av enklare slag.

Går det att kombinera naturaförmån och friskvårdsbidrag?

Det går att kombinera en naturaförmån och ett friskvårdsbidrag. Om arbetsgivaren erbjuder sina anställda enklare motions- och friskvårdsaktiviteter som till exempel ett gym på arbetsplatsen, kan de även erbjuda ett friskvårdsbidrag.

En förutsättning är att alla anställda på orten kan ta del av aktiviteten som är en naturaförmån, och att alla får tillgång till ett friskvårdsbidrag som kan användas för valfria aktiviteter utanför arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren erbjuder både naturaförmån och friskvårdsbidrag kan du överskrida gränsen på 5 000 kronor sammantaget, utan att bli beskattad för förmånen.

Om en arbetsgivare däremot erbjuder flera motions- och friskvårdsförmåner så att det totala värdet inte längre kan anses vara av mindre värde, är förmånerna skattepliktiga.

Du kan läsa mer och se exempel i Rättslig vägledning.

Läs mer på skatteverket

Läs mer om naturaförmån  

Läs mer om friskvårdsbidrag

Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse.