fbpx
Skip links

Bokningsvillkor

Dessa villkor gäller vid köp av retreat/paketresa/dagsaktivitet, uthyrning eller support under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa villkor ska gälla.

1. Definitioner

I dessa villkor har angivna termer följande betydelse:

Arrangemang – upplevelser eller aktiviteter som tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, för enskilda gäster, eller vid gruppbeställning.

Tjänst – uthyrning av utrustning eller tillhandahållande av supporttjänst

Flerdagarsturer – arrangemang som sträcker sig över minst en natt.

Dagsaktiviteter – arrangemang som påbörjas och avslutas på samma dag.

Uthyrning – hyra av friluftsutrustning för enskilda gäster eller grupp beställningar.

Beställare – den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget eller tjänsten.

Deltagare – den eller de fysiska personer som deltar i arrangemanget eller nyttjar tjänsten.

Leverantör – Holistic Living som levererar, själv eller genom underleverantör, del av eller hela arrangemanget eller tjänsten.

Beställnings värde – avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare och priset för särskilt skriftliga tilläggsbeställda tjänster.

Bokningsförmedlare – ett företag som förmedlar arrangemangsbokningar inklusive eller exklusive förmedling av betalning för bokningen. 

2. Beställning

Beställning ska ske skriftligt via mail eller via bokningssystemet. Leverantören ska bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

3. Betalning

3.1 Förskottsbetalning och slutbetalning

3.1.1 Flerdagarsturer

– Vid varje flerdagarsturer utgår bokningsavgift om 1500 kr som räknas av den fullständiga retreat summan. 

– Slutbetalning ska ske senast 14 dagar innan flerdagarsturens påbörjande. Vid bokning senare än 14 dagar innan flerdagarsturens påbörjande ska hela beloppet betalas vid beställning.

3.1.2 Dagsaktiviteter & uthyrning 

– Om bokning görs mer än 14 dagar innan dagsaktiviteten eller uthyrningen påbörjande ska ett förskott på 20 % betalas vid bokning.

– Slutbetalning ska ske senast 14 dagar innan dagsaktiviteten eller uthyrningen påbörjande. Vid bokning senare än 14 dagar innan dagsaktiviteten, eller uthyrningen påbörjande ska hela priset betalas vid beställning.

3.2 Betalningsform

Betalning sker genom tillgänglig betalningsmetod vid bokningstillfälle. Betalningsmetoden presenteras vid bokningstillfälle eller i orderbekräftelsen. Vanligaste betalningsmetod är kortbetalning, faktura, swish eller kortterminal på plats.

3.3 Betalning i efterskott

Har separat avtal träffats om betalning mot faktura i efterskott ska beställaren utge full likvid inom 20 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.

4. Priser och avgifter

Priset på varje vara eller tjänst anges inklusive moms i svenska kronor. I varukorgen eller bokningssidan ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms och frakt. Vid överenskommelse om betalning mot faktura tillkommer faktureringsavgift.

5. Bindande avtal

Avtalet blir bindande för parterna när leverantören mottagit en första betalning och skriftligen bekräftat beställningen. 

  1. Behandling av personuppgifter och cookies

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Holistic Living att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Integritet och cookies

7. Avbokningspolicy

Avbokning görs skriftligen till info@holisticliving.se. Vid avbokning av del av beställning eller enskild deltagare ska ersättningen avse den avbokade delen.

7.1 Avbokning flerdagarstur

– Avbokning mer än 14 dagar innan ankomst: Hela beloppet återbetalas, exklusive en expeditionsavgift på 200 kr

– Avbokning mindre än 14 dagar innan ankomst: 50 % av beloppet återbetalas, exklusive en expeditionsavgift på 200 kr.

– Avbokning 7 dagar innan ankomst: Ingen återbetalning. 

– Avbokning pga allvarlig sjukdom eller olycka: Hela beloppet återbetalas oavsett när avboknings görs, mot uppvisande av läkarintyg. Exklusive en expeditionsavgift på 200 kr.

7.2 Byta datum

– Om du skulle behöva byta datum på din bokning, så hjälper vi såklart till med detta under förutsättning att lediga datum finns.

7.3 Avbokning dagsaktivitet eller uthyrning 

– Avbokning mer än 7 dagar innnan ankomst: Hela beloppet återbetalas, exklusive en expeditionsavgift på 200 kr

– Avbokning mindre än 7 dagar innan ankomst: 50 % av beloppet återbetalas, exklusive en expeditionsavgift på 200 kr.

– Avbokning 48 timmar innan ankomst: Ingen återbetalning. 

– Avbokning pga allvarlig sjukdom eller olycka: Hela beloppet återbetalas oavsett när avboknings görs, mot uppvisande av läkarintyg. Exklusive en expeditionsavgift på 200 kr.

– Om du skulle behöva byta datum på din bokning, så hjälper vi såklart till med detta under förutsättning att lediga datum finns.

7.4. Avbokning efter arrangemanget eller tjänstens påbörjande

Varken deltagaren eller beställaren har rätt till någon ersättning om deltagaren själv väljer att avbryta eller förkorta avtalet efter arrangemangets eller tjänstens påbörjande. Deltagaren bekostar själv eventuella extraavgifter för evakuering, transporter, logi mm som uppstår.

7.5 Avbokning föranledd av exempelvis pandemi

Vid avbokning föranledd av pandemi eller annat utbrott av allvarlig sjukdom som förhindrar arrangemangets eller tjänstens genomförande på avtalat datum, utgår ej avbeställningsavgift enligt punkt 7. Med att pandemin förhindrar arrangemangets eller tjänstens genomförande avses att behörig myndighet utfärdat förbud mot arrangemanget eller tjänsten eller fattat bindande beslut som medför att arrangemanget eller tjänsten inte kan genomföras i enlighet med avtalet.

Leverantören har på motsvarande sätt rätt att ställa in arrangemang eller tjänst, om arrangemangets eller tjänstens genomförande förhindras på grund av pandemi eller liknande händelse. Beställare eller deltagare har därvid inte rätt till någon ersättning.

8. Avvisande av deltagare

Leverantören har rätt att avvisa deltagare från arrangemanget eller tjänsten om denne

– inte infinner sig på anvisad plats vid rätt datum och/eller tid.

– inte uppfylla krav på erfarenhet eller fysisk kondition som framkommit i samband med beställningen.

– vid upprepade påminnelser väljer att inte följa säkerhetsanvisningar eller uppförandekoder.

Varken deltagare eller beställaren har rätt till kompensation för uteblivet arrangemang eller tjänst samt bekostar själv eventuell evakuering.

9. Försenad ankomst till slutdestinationen

Vid försenad ankomst till slutdestinationen på grund av omständigheter som uppstår utanför leverantörens kontroll, exempelvis hårt väder, höga vattenflöden, kraftigt snöfall, försenade transporter utgår ej ersättning för förlorad kost, logi eller missade kommunikationer. Det är beställarens ansvar att lämna marginal inför hemresan eller beställa omboknings- eller avbokningsbara biljetter.

10. Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilda önskemål gällande t.ex. specialkost, privat tur m.m. ska det framföras skriftligt senast vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang eller liknande. Sådana önskemål är en del av avtalet endast om leverantören skriftligen åtagit sig att uppfylla dem. Exempelvis namnlistor med rumsfördelning samt noteringar om specialkost och eventuella medicinska förhållanden som har betydelse för genomförandet av arrangemanget eller tjänsten skall vara leverantören tillhanda senast 14 dagar innan ankomst.

11. Tilläggsbeställningar

Beställaren är ansvarig för samtliga tilläggsbeställningar som görs av beställaren eller enskild deltagare. Om deltagarna ska betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd tilläggsprodukt eller del av beställd produkt medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning ska ske enligt överenskommelse.

11.1. Betalning av tilläggsbeställningar

Betalning av tilläggsbeställningar som görs innan ankomst eller på plats ska ske med kreditkort eller swish vid beställningen om inte överenskommelse om fakturering för tilläggstjänster gjorts.Vid tilläggstjänster som beställs hos underleverantör till leverantören och som ska vidarefaktureras via leverantören, har leverantören rätt att ta ut en administrativ avgift om 10% på det aktuella beloppet.

12. Värdefull egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens eller underleverantörs förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, ska beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen. Med högt värde avses egendom med ett enskilt värde överstigande 5 000 kronor.

13. Reservationer

13.1 Reservation för prisändringar

Leverantören förbehåller sig rätten att höja priset på arrangemanget eller tjänsten om höjningen beror på ökade kostnader, såsom ökade bränsle- och matkostnader eller skatter. Leverantören ska så snart som möjligt underrätta beställaren om prisökningen. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning. Priset får inte höjas under de sista 30 dagarna före ankomst eller arrangemangets eller tjänstens påbörjande.

13.2 Andra reservationer

Leverantören har rätt att ändra programlogistik, avgångstider samt programinnehåll vid omständigheter som uppstår utanför leverantörens kontroll, som exempelvis försenade eller inställda transporter, resultat av samråd med berörda samebyar, stark kyla, hård vind eller väderlek och spårförhållanden som bedöms som otjänliga eller försvårande för arrangemangets eller tjänstens säkerhet eller praktiska genomförande. Sådana ändringar skall skyndsamt delges beställaren och i förekommande fall ersättas av annat programinnehåll så likt ursprunget som möjligt.

Beställaren har rätt till prisavdrag om det tillhandahållna arrangemanget eller tjänsten har ett lägre värde än vad som avtalats. Beställare har inte rätt till prisavdrag om ändring beror på beställaren eller deltagare eller något förhållande som dessa ansvarar för. Beställare eller deltagare har inte heller i dessa fall rätt till skadestånd.

14. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, översvämningar, krig eller krigstillstånd, terroristdåd, utbrott av allvarlig sjukdom, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Om leverantören häver avtalet med stöd av denna punkt och resetjänst som ingår i avtalet ska tillhandahållas av underleverantör, är leverantören endast återbetalningsskyldigskyldig till beställaren om och i den mån leverantören erhåller återbetalning från underleverantör.

15. Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören har inget ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens eller underleverantörers lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna /skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören eller dennes underleverantör låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 12).

Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse eller vårdslöshet vållar leverantören eller dess underleverantörer.

16. Ansvar för hyrd eller lånad utrustning

Följande gäller vid hyra av utrustning eller vid lån av utrustning som del av arrangemang.

Deltagaren ansvarar för

– Hyrd eller lånad utrustning från det att utrustningen mottages från leverantör till återlämnande.

– Att kontrollera utrustningen personligen i samband med mottagande för att upptäcka eventuella skador.

–  Att denne har tillräcklig kunskap om hur utrustningen fungerar. Om inte tillräcklig kunskap finns ansvarar deltagaren för att införskaffa sig kunskap, antingen via leverantören eller på egen hand.

– Att sköta och använda utrustningen på bästa sätt. Vid uppenbar ovarsamhet eller stöld kommer deltagaren stå som ersättningsskyldig för uppkomna skador eller stöld.

17. Ansvar under transporter som ej är del av arrangemang.

Deltagaren ansvarar för att denne har med sig tillräckligt med varma kläder och säkerhetsutrustning för att klara sig en längre period under rådande väderförhållanden.

18. Bokning genom förmedlare

Om beställare anlitar bokningsförmedlare eller resebyrå som mellanhand vid köp av arrangemang eller tjänster som omfattas av detta avtal och sådan mellanhand ansvarar för betalning, ska beställaren tillse att till detta företag inbetalda medel utgör redovisningsmedel och hålls avskilda på separat konto.

19. Företagsinformation

Holisticliving.se tillhandahålls av Holistic Living Group AB med org nummer 559360-7178. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

Kontakt med Holistic Living Group AB sker enklast per e-post till info@holisticliving.se eller på telefonnummer 0812137511

20.Tvister eller tolkning av detta avtal

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Beställare som är konsument kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr för att få tvisten prövad.

Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse.